Carte Verde Birouri Naţionale Companii Membre Corespondenţi şi Agenţi Evenimente Întrebări

Reglementare

ORDIN Nr. 113141 din 21 decembrie 2006

pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1053 din 29 decembrie 2006

Ţinând seama de dispoziţiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), ale art. 5 lit. c) şi ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 decembrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor, preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:


ART. 1

De la data de 1 ianuarie 2007 se pun în aplicare Normele privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România are obligaţia de a pune în aplicare prevederile normelor prevăzute la art. 1 în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

ART. 3

Direcţia generală reglementări şi autorizări asigurări obligatorii şi Direcţia generală juridică din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Angela Toncescu


ANEXA 1

NORME privind asigurarea de frontieră pentru răspunderea civilă a autovehiculelor

 

ART. 1

(1) Asigurarea de frontieră are ca scop acoperirea prin asigurare a riscurilor de răspundere civilă pentru autovehiculele care aparţin altui stat şi care pătrund pe teritoriul României fără a avea o asigurare RCA valabilă sau a căror asigurare expiră pe perioada şederii în România. După intrarea în vigoare a Acordului multilateral pentru România, pentru autovehiculele care au locul obişnuit de staţionare într-un stat din Spaţiul Economic European, inclusiv Elveţia, eliberarea asigurării de frontieră nu mai este necesară.

(2) Conducătorul auto al unui autovehicul aparţinând altui stat, cu excepţia aceluia care deţine o Carte Verde valabilă, emisă sub autoritatea unui birou naţional competent, şi cu excepţia conducătorului auto a cărui asigurare de răspundere civilă pe teritoriul statului membru de reşedinţă este garantată de biroul naţional al acelui stat, are obligaţia de a încheia un contract de asigurare de frontieră.

ART. 2

(1) Asigurătorii mandataţi de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România pot exercita activitatea de încheiere a asigurării de frontieră în numele şi pe seama biroului, în baza unor contracte.

(2) La încheierea asigurării de frontieră, în baza unei prime de asigurare, se emite conducătorului auto al autovehiculului un certificat de asigurare de frontieră.

ART. 3

(1) Asigurarea de frontieră se încheie la data intrării autovehiculului pe teritoriul României sau cel târziu la data expirării asigurării de răspundere civilă, pentru o perioadă de 30 de zile. Pentru autovehiculele care staţionează în mod obişnuit în alte state decât cele membre ale Sistemului Carte Verde, asigurarea de frontieră se poate prelungi pe noi perioade de câte 30 de zile.

(2) Asigurarea de frontieră acoperă prejudiciile suferite în urma unor evenimente produse în limitele teritoriale de acoperire şi pe perioada de valabilitate prevăzută în certificatul de asigurare de frontieră.

ART. 4

(1) Cerinţele privind forma certificatului de asigurare de frontieră sunt prevăzute prin Regulamentul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România.

(2) În cazul încetării asigurării de frontieră înainte de expirarea valabilităţii acesteia, diferenţa de primă plătită pentru această asigurare nu se returnează.

ART. 5

(1) Certificatele de asigurare de frontieră se emit:

a) până la intrarea în vigoare a Acordului multilateral pentru România, pentru autovehicule care nu staţionează în mod obişnuit în statul nostru, cu valabilitate numai pentru teritoriul României;

b) după intrarea în vigoare a Acordului multilateral pentru România, pentru autovehiculele care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul altor state, exceptând statele din Spaţiul Economic European şi Elveţia, în conformitate cu prevederile art. 1.

(2) Tarifele lunare de primă pentru asigurarea de frontieră sunt:

a) pentru autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a):

- 100 euro pentru motociclete, mopede şi autoturisme de până la 9 locuri inclusiv;

- 300 euro pentru orice alte vehicule, exceptând autoturismele;

- 50 euro pentru remorci, semiremorci, ataşe şi alte vehicule tractate;

b) pentru autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. b):

- 150 euro pentru motociclete, mopede şi autoturisme de până la 9 locuri inclusiv;

- 400 euro pentru orice alte vehicule, exceptând autoturismele;

- 100 euro pentru remorci, semiremorci, ataşe şi alte vehicule tractate.

(3) Primele de asigurare se plătesc în euro sau în lei, echivalent al sumei exprimate în euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii asigurării de frontieră.

(4) Pentru asigurările unde solicitarea are o durată mai mare de o lună, prima de asigurare se calculează prin multiplicarea tarifelor de prime cu numărul de luni.

ART. 6

(1) Conducătorul auto al autovehiculului a cărui utilizare pe teritoriul României este condiţionată de asigurarea RCA la frontieră are obligaţia să prezinte certificatul de asigurare de frontieră pentru întreaga durată de deplasare a autovehiculului pe teritoriul României, după ce a expirat valabilitatea Cărţii Verzi, până la ieşirea de pe teritoriul României.

(2) Conducătorii autovehiculelor care nu îşi îndeplinesc obligaţia de a încheia asigurarea de frontieră vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România.

ART. 7

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către societăţile de asigurare se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare.