GHID INFORMATIV UNSAR – BAAR

Precizări în lumina celor mai recente decizii ale ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară vizând societatea CITY Insurance

a) În cazul în care dețineți o poliță de asigurare emisă de CITY Insurance

Polița dumneavoastră de asigurare rămâne în continuare valabilă, producându-și efectele, dar nu mai mult de 90 de zile de la data de 09.02.2022, data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment de către Tribunalul București.

Puteți însă denunța în orice moment polița și să încheiați una nouă la un alt asigurător autorizat parcurgând procedura următoare:

  1. Completați Cererea de denunțare a contractelor de asigurare. Documentul este disponibil pe site-ul SAR CITY Insurance SA, respectiv: www.CITYinsurance.ro
  2. Transmiteți cererea de denunțare la SAR CITY Insurance SA, pe adresa de e-mail dedicată: denuntare@CITYinsurance.ro.

ATENȚIE! Polița dumneavoastră de asigurare rămâne valabilă, conform prevederilor legale (i) până la data la care lichidatorul judiciar, numit de instanță odată cu deschiderea procedurii falimentului, denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului (ii) în termen de cel mult 90 de zile de la data de 09.02.2022, ultima zi de valabilitate a poliței fiind 11.05.2022. Asta înseamnă că, în cazul în care valabilitatea poliței înscrisă în documentul de asigurare depășește unul sau celălalt din termenele menționate anterior, după caz, nu veți mai fi asigurat.

Precizările de mai sus sunt valabile și pentru situația în care dețineți o poliță de asigurare RCA emisă de CITY Insurance. Prin urmare, puteți circula pe drumurile publice, iar în cazul unor controale în trafic din partea organelor abilitate, nu veți fi sancționați, polița dumneavoastră RCA fiind valabilă. Pe scurt, sunteți în continuare asigurați, desigur cu luarea în considerare a atenționării de mai sus.

De asemenea, în cazul în care sunteți vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale și/sau vătămări corporale, terțul păgubit va fi despăgubit în baza acestei polițe în limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 500.000 lei și prin înscriere la masa credală în cadrul procedurii de faliment din dosarul nr. 27011/3/2021 care se judecă în fond de Tribunalul București, iar în faza apelului de Curtea de Apel București.

ANUNȚ IMPORTANT (09.02.2022)

Prin hotărârea pronunţată în data de 09.02.2022, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. și a desemnat în calitate de lichidator judiciar CITR Filiala Cluj S.P.R.L.

Hotărârea Tribunalului București este executorie, dar nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel București.

Persoanele care au sume de recuperat de la CITY Insurance, inclusiv creditorii de asigurări (asigurați, terți păgubiți, beneficiari de asigurări în baza unor polițe emise de CITY Insurance) pot înregistra cereri de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei până la data de 28.03.2022.

Hotărârea de deschidere a procedurii falimentului are ca efect suspendarea de drept a tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare şi a măsurilor de executare silită îndreptate împotriva CITY Insurance. Creanţele pretinse în aceste procese se înregistrează la dosarul de faliment al Tribunalului București nr. 27011/3/2021 şi se supun examinării şi înscrierii lor în tabelul creanţelor, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Pentru mai multe informații legate de procesul de faliment vă rugăm să consultați link-ul următor: http://portal.just.ro/3/SitePages/informatii.aspx?id_inst=3

b) În cazul în care sunteți victima unui accident rutier produs de un conducător auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o poliță RCA emisă de CITY Insurance:

 

(i) Dacă nu ați avizat încă dauna, aveți dreptul să o faceți adresându-vă Fondului de Garantare a Asiguraților între data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de retragere a autorizației de funcționare şi constatare a existenței indicilor stării de insolvență a CITY Insurance și data încetării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile cu începere de la data de 09.02.2022, când instanța a pronunțat hotărârea de deschidere a procedurii falimentului. De asemenea, în cazul în care ați avizat dauna la CITY Insurance, dar această societate nu a procedat la deschiderea dosarului de daună, puteți să vă adresați cu o solicitare scrisă în acest sens FGA la sediul acestuia, prin poștă, poștă electronică sau prin alte mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului solicitării.

(ii) Pentru încasarea diferențelor de primă/indemnizații/despăgubiri se pot depune la FGA cereri de plată motivate, însoțite de documente justificative, începând cu data publicării deciziei ASF de retragere a autorizației pentru CITY Insurance în Monitorul Oficial și până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior.

FGA are dreptul de a începe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurări (asigurați, beneficiari, terțe persoane păgubite) după 60 de zile de la data deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare a CITY Insurance după parcurgerea de către creditorii de asigurări a procedurii administrative de plată prevăzute de lege.

Pentru mai multe detalii referitoare la procedura care trebuie parcursă și formularele pe care le puteți utiliza în relația cu FGA, vă rugăm să consultați: www.fgaromania.ro.

În cazul asiguraților, pentru restituirea diferențelor de primă de asigurare, transmiteți către FGA o Cerere de plată – Anexa 9 – (disponibilă pe www.fgaromania.ro) pe adresa de e-mail: cerere.plata@fgaromania.ro, însoțită de următoarele documente:

–  Împuternicire / Procură, dacă este cazul;

–  Copie act identitate;

–  Copie poliță de asigurare;

–  Copie dovadă a plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate;

– Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;
Puteți cere restituirea diferențelor de primă numai dacă nu ați avut daună produsă în perioada de valabilitate a asigurării.

(iii) Indiferent dacă v-ați adresat sau nu FGA în vederea încasării despăgubirii, aveți dreptul să formulați și o cerere de admitere a creanței (despăgubiri pretinse) în cadrul procedurii de faliment în termenele și urmând instrucțiunile lichidatorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL desemnat de Tribunalul București. Trebuie să știți că, în măsura în care ați încasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse în cadrul procedurii de faliment din sumele pe care ați mai fi eventual îndreptățit să le primiți.

INFORMAȚII DE CONTEXT

România este una dintre țările din Uniunea Europeană care beneficiază de o plasă de siguranță pentru asigurați în cazul falimentului unei companii de asigurări: FGA – Fondul de Garantare a Asiguraților.

Fondul, ca o soluție de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător intrat în procedura de faliment.

Destinația principală a sumelor aflate la dispoziția FGA este plata către creditorii de asigurări a indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate în condițiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege.

Disclaimer: Informațiile prezentate mai sus sunt cu caracter general. Pentru soluționarea cazurilor concrete, vă recomandăm să urmați instrucțiunile autorităților competente (ASF, FGA, instanțe judecătorești etc.) și, eventual, să apelați la consultanță de specialitate.***

Please follow and like us: